Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unum Życie Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Unum Życie Życie”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: kontakt@Unum Życie.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.Unum Życie.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum Życie.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Unum Życie inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@Unum Życie.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.Unum Życie.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum Życie (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko ,numer telefon, adres e-mail) mogą być przetwarzane przez Unum Życie w następujących celach:

CEL PRZETWARZANIA – Kontakt przedstawiciela Unum Życie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług (tj. otrzymywanie od Unum Życie oferty tego rodzaju produktów i usług).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA – Zgoda osoby której dane dotyczą w celu przedstawienia oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług Unum Życie.

4. Jednym ze sposobów przetwarzania przez Unum Życie danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że:

• w oparciu o informacje dotyczące produktów ubezpieczeniowych klienta (jednak bez uwzględnienia informacji dotyczących zdrowia) Unum Życie tworzy profile preferencji klientów, co pozwala na dostosowanie oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów i usług do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań poszczególnych klientów.

Przetwarzanie przez Unum Życie danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności z związku z podejmowaniem decyzji o objęciu (lub nie) ochroną ubezpieczeniową.

III. PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

• w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

IV. KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

• agentom ubezpieczeniowym (Life Protection Advisor) – w związku z dystrybucją produktów i usług ubezpieczeniowych Unum Życie;
• dostawcom usług IT na podstawie zawartych umów,
• podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Unum Życie;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

8. Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Unum Życie jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania kontaktu.

• Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie.

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

9. Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia swoich danych w powszechnie odczytywanym formacie np. PDF– na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Polityka cookies